Headerfoto Leads to Sales

Algemene voorwaarden

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Leads to Sales B.V., gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Nieuwkuijk, en/of een aan haar gelieerde vennootschap of onderneming, die een overeenkomst sluit met of een opdracht aanneemt van een opdrachtgever.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten, werkzaamheden, aanbiedingen en leveringen van opdrachtnemer.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden, diensten, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van en met Leads to Sales en in het bijzonder van opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer wijst andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. Ingeval van strijd tussen de onderhavige algemene voorwaarden en voorwaarden van de opdrachtgever, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

AANBIEDING

Artikel 3

1. De aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, en de publicaties waaronder begrepen drukwerk zijn geheel vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen zijn voor opdrachtnemer niet bindend, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2. De opgegeven prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

3. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4. Opdrachtnemer behoudt zich auteursrecht voor, op de bij de aanbieding verstrekte plannen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verstrekt.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

1. Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen door bevestiging van opdrachtnemer. Een overeenkomst wordt alleen met opdrachtnemer aangegaan. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien deze

schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd zijn en de opdrachtgever binnen 3 dagen hiertegen geen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft.

2. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer.

3. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging wordt de overeenkomst geacht onder de offerte-condities te zijn tot stand gekomen, indien en zodra met de uitvoering der overeenkomst daaronder begrepen de eventuele voorbereidende en inleidende maatregelen een begin is gemaakt.

4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging te verlangen voordat met de uitvoering der overeenkomst wordt begonnen. Indien na het begin van de uitvoering niet aantoonbaar mocht zijn welke prijs voor de diensten is overeengekomen of krachtens het bepaalde in artikel 5 geacht wordt overeengekomen te zijn hetzij voor het geheel hetzij per zekere eenheid, geldt als bindende prijs de prijs die opdrachtnemer ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gewoonlijk voor vergelijkbare objecten en met gebruikmaking van dezelfde middelen pleegt te bedingen.

5. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte leden van ons personeel, binden opdrachtnemer niet, voor zover niet schriftelijk bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

WERKZAAMHEDEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 5

1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan ons ter beschikking te stellen. Voorts dient de opdrachtgever opdrachtnemer van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegeven en bescheiden. De opdrachtgever draagt het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.

3. De opdrachtgever is voorts gehouden er voor zorg te dragen dat alle medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever en de bij de uitvoering van de opdracht van de zijde van de opdrachtgever betrokken derden tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking staan en de gewenste medewerking adequaat zullen kunnen verlenen.

4. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer kan de samenstelling van het team van adviseurs of medewerkers wijzigen, indien dit naar haar oordeel voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een dergelijke wijziging kan alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden, indien en voor zover door de gewenste wijziging naar het oordeel van opdrachtnemer de kwaliteit en/of de continuïteit van de uitvoering niet nadelig kan worden beïnvloed.

6. Het staat opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren. De keuze van door haar in te schakelen derden zal, waar mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Indien en zolang het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van personeel van de opdrachtgever daartoe noodzaakt, is opdrachtnemer gerechtigd al haar werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van de opdrachtgever komen. Indien de opdrachtgever ook na de ingebrekestelling van opdrachtnemer niet binnen veertien dagen alsnog voor terbeschikkingstelling van de door haar verlangde informatie en/of medewerking van personeel van de opdrachtgever zorgdraagt, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

9. De werkzaamheden met betrekking tot de verleende opdracht worden uitgevoerd ten kantore van de opdrachtgever of van opdrachtnemer dan wel een -in overleg- aangewezen andere locatie.

10. Indien opdrachtnemer opdracht krijgt om in samenwerking met andere onderzoeksbureaus, adviesbureaus of andere deskundigen een opdracht of een gedeelte van een opdracht te vervullen, zal de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

11. De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met de andere samenwerkende een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij – in geval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden – onverwijld met de samenwerkende overleg pleegt en aan alle bij het overleg betrokkene een verslag daarvan toezendt.

12. Indien opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan haar eigen vakgebied met zich mede brengen, kan zij daarvoor andere deskundigen inschakelen, waarvan zij tevoren de opdrachtgever op de hoogte brengt.

PRIJZEN

Artikel 6

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, fiscale kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. De verschuldigde prijzen kunnen jaarlijks herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en andere kostprijsbepalende factoren. Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk meegedeeld. Een door opdrachtnemer afgegeven indicatie met betrekking tot de totale, naar verwachting te besteden tijd is niet bindend.

2. De honorering wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst/opdracht geregeld. Opdrachten/overeenkomsten worden door opdrachtnemer nimmer aanvaard of gesloten op basis van “no cure, no pay”.

3. Indien de diensten met instemming van opdrachtnemer of als noodzakelijk gevolg van de omstandigheden afwijken van de oorspronkelijke opdracht dan zal de afwijking overeenkomstig de

ten tijde van het uitvoeren der werkzaamheden geldende prijzen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Tenzij tevoren anders is overeengekomen, zijn behalve het honorarium de volgende kosten verschuldigd:

– de werkelijk ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten van de adviseur;

– de kosten van kopieer- en reproductiewerk;

– de kosten verschuldigd aan derden noodzakelijk gemaakt ten behoeve van de opdracht.

TIJDSDUUR OPDRACHT

Artikel 7

1. De door opdrachtnemer in offertes, bevestigingen of anderszins genoemde termijnen zijn bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding – ook niet na ingebrekestelling – of op annulering van de opdracht/overeenkomst.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Is in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald dat opdrachtnemer een aantal uren/werkeenheden reserveert dan eindigt de overeenkomst op het tijdstip waarop de gereserveerde uren/werkeenheden zijn verbruikt, waarbij in alle gevallen de administratie van opdrachtnemer bepalend is.

4. In ieder geval zal een overeenkomst gesloten voor een bepaalde termijn en/of voor een bepaald aantal uren bij niet-beëindiging doorlopen op dezelfde voorwaarden als in de overeenkomst is omschreven.

5. Aan door een opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor opdrachtnemer capaciteit heeft gereserveerd, kunnen alleen gevolg worden gegeven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is de opdrachtgever voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit het overeengekomen honorarium verschuldigd.

6. Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen, die een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg geëigende maatregelen afgesproken worden om tot een ongestoorde voortgang te komen. Brengen wijzigingen een uitbreiding en / of wijziging van de te verrichten werkzaamheden met zich mee, dan zijn de hieruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen, dan wel indien tussentijds aan opdrachtnemer de noodzakelijkheid blijkt om de aanpak, werkwijze, of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

GEVOLGEN ONDERBREKING OPDRACHT

Artikel 8

1. De opdrachtgever kan opdrachtnemer gelasten de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

2. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht te vergoeden aan opdrachtnemer:

– de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

– de gemaakte kosten, waaronder begrepen die van onderzoek;

– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door ons voor de vervulling van voor de opdracht noodzakelijke wijze aangegane verbintenissen met derden.

Daarnaast is opdrachtnemer, behoudens ingeval van onderbreking van de opdracht wegens overmacht, gerechtigd de rechtstreekse schade die zij door de onderbreking lijdt, van de opdrachtgever te vorderen.

3. Wanneer de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor opdrachtnemer voortvloeien door de opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd, gemaakte kosten en gemaakte onderzoekskosten. De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

4. Ingeval van een langere onderbreking dan een jaar heeft ieder van de partijen het recht de opdracht te beëindigen zonder dat partijen over en weer zijn gebonden tot een andere vergoeding dan die welke volgt uit het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

Artikel 9

1. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. De opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van opdrachtnemer ten volle te eerbiedigen.

2. Ingeval van beëindiging van de opdracht als in lid 1 bedoeld is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vergoeden:

– de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

– de gemaakte kosten, waaronder begrepen die van het onderzoek;

– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door opdrachtnemer voor de vervulling van voor de opdracht noodzakelijke wijze aangegane verbintenissen met derden.

3. Opdrachtnemer kan de opdracht beëindigen ingeval van overmacht danwel met goedvinden van de opdrachtgever of ingeval van toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is verplicht om al datgene te verrichten dat, gelet op de omstandigheden, redelijkerwijze van opdrachtnemer kan worden gevergd met het oog op de gevolgen die door deze beëindiging door de opdrachtgever ontstaan. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vergoeden:

– de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

– de gemaakte kosten, waaronder begrepen die van het onderzoek;

– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door opdrachtnemer voor de vervulling van voor de opdracht noodzakelijke wijze aangegane verbintenissen met derden.

4. Indien de opdracht wordt beëindigd wegens toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever – daaronder mede begrepen dusdanige gedragingen van de opdrachtgever dat van opdrachtnemer redelijkerwijs niet mag worden verlangd de opdracht verder uit te voeren – heeft opdrachtnemer bovendien het recht de daardoor geleden rechtstreekse schade van de opdrachtgever te vorderen.

OVERMACHT

Artikel 10

1. Onder overmacht worden ten deze en worden in het algemeen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst verstaan en begrepen alle omstandigheden, waardoor naar regelen van goede trouw en redelijkheid nakoming van deze opdracht/overeenkomst of een onderdeel daarvan niet kan worden gevergd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, machinebreuk, verstoring van energievoorzieningen en overige voorzieningen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan.

2. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal opdrachtnemer zulks aan opdrachtgever berichten onder de opgave van de reden en van de vermoedelijke duur van de overmachtstoestand. De termijn zal met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd. Opdrachtnemer is in geval van overmacht naar haar keuze ook gerechtigd om, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de (verdere) uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

BETALING

Artikel 11

1. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht één procent rente of de wettelijke rente (indien deze hoger is) over het factuurbedrag, voor iedere periode van 14 dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het ingevolge dit artikel verschuldigde na verloop van de genoemde termijn van 30 dagen achterwege is gebleven, bij opdrachtgever in rekening te brengen onverminderd haar recht om bij niet tijdige betaling de werkzaamheden op te schorten en/of een voorschot te verlangen inzake nog uit te voeren werkzaamheden.

3. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige nadere verklaring is vereist – het bepaalde in lid 2 van dit artikel in werking.

4. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking of verrekening te geschieden. De betalingsverplichting van de opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.

5. Klachten geven opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren, uit te stellen of te verrekenen.

6. Wanneer opdrachtnemer het bij niet-tijdige betaling nodig acht haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft de keuze om hem te belasten voor de werkelijke kosten waarvoor zijzelf wordt belast, danwel voor een bedrag gelijk aan 15 procent, berekend over het verschuldigde (hoofdsom en vertragingsrente) bedrag, te vermeerderen met B.T.W..

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden. op niet-betaling.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – alle opgedragen/overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van verschuldigde factuurbedragen.

INSPANNINGSVERBINTENIS

Artikel 12

1. Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van een opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zoveel mogelijk inspannen om de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk in te zetten teneinde de uitvoering van de opdracht te realiseren, doch op haar rust geen resultaatverbintenis.

EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN

Artikel 13

1. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op alle stukken en gegevens, die zij verstrekt. Deze blijven haar eigendom en moeten op haar verzoek direct worden toegezonden. Onverminderd het hiervoor bepaalde is zij gerechtigd om al hetgeen zij in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdrachtgever heeft verkregen onder zich te houden totdat zij volledig is betaald.

2. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat deze stukken en gegevens niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer tot integrale overname en zonder haar daarvoor te honoreren.

3. Alle rechten c.q. aanspraken op rechten in het bijzonder de aanspraken op (verlening van ) auteursrechten, modelrecht, merk- en octrooirecht komen opdrachtnemer toe.

4. Tenzij anders overeengekomen blijven rapporten en andere stoffelijke zaken waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren eigendom van opdrachtnemer.

5. Het publiceren in andere vormen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Onder het publiceren wordt mede verstaan het ter inzage geven aan derden.

6. Het gebruik van het resultaat van de opdracht ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren gerechtelijke procedures en voor reclame benevens het gebruik van de naam van opdrachtnemer in welke verbinding dan ook, is ook in het geval van publicatie van rapporten slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14

1. Als de opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden directe schade, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. Voor tekortkomingen van personen in dienst van opdrachtnemer alsmede voor natuurlijke of rechtspersonen, van wier diensten opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van een opdracht/overeenkomst is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

4. Voor schade, ontstaan door nalaten of handelen van opdrachtgever, aannemers of leveranciers in strijd met maatregelen, die direct of indirect verband staan met onze opdracht/overeenkomst, is opdrachtnemer niet aansprakelijk;

5. Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor goederen welke zij enkel door levert. De leverancier vrijwaart opdrachtnemer ter zake van mogelijke aanspraken van de opdrachtgever te dienaangaande.

6. De totaal door opdrachtnemer met betrekking tot een opdracht/overeenkomst te vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot tien procent van het bedrag dat opdrachtnemer ten behoeve van deze opdracht/overeenkomst aan honorarium/vergoeding toekomt.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens haar geldend mochten maken.

8. Indien opdrachtgever de risico’s aan enige opdracht/overeenkomst verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.

9. Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens opdrachtnemer in verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schadeveroorzakende handeling.

ONTBINDING

Artikel 15

1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de opdracht/overeenkomst opgelegd, dan wel ingeval ten laste van de opdrachtgever (conservatoir) beslag wordt gelegd, in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de opdrachtgever en/of in geval van stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de opdracht te annuleren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan haar verder toekomende rechten.

2. Opdrachtgever is in dit geval verplicht opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen, onder welke schade mede begrepen is de door haar te behalen winst.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 laat onverlet het recht van opdrachtnemer om de uitvoering der opdracht/overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen opdrachtgever ingevolge de opdracht/overeenkomst verschuldigd is of zou worden.

4. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, vervalt de opdracht niet door de dood van opdrachtgever. Diens rechten en verplichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden.

GEHEIMHOUDING

Artikel 16

1. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen verplicht opdrachtnemer zich tot geheimhouding tot drie maanden na de datum van de eindfactuur van de naam van de opdrachtgever en van de nieuwe specifiek met de opdrachten verband houdende kennis en gegevens die binnen het gebied van de opdracht zijn verworven.

2. Voor niet publiek toegankelijke gegevens van opdrachtgever waarvan opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en niet door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt geldt een geheimhoudingstermijn van zes maanden. Indien de opdrachtgever dit wenst kan deze termijn door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst worden verlengd.

3. Indien als gevolg van het door de opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan ontheft dit opdrachtnemer van de verplichting tot geheimhouding in de mate die zij redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden een toelichting op de resultaten te verschaffen.

4. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover deze in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van opdrachtnemer.

5. Voor het inschakelen van derden buiten opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van de opdrachtgever vereist indien en voor zover daardoor onvoorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Artikel 17

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, verbintenissen hoe ook genaamd, en de uitvoering hiervan is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen, die onverhoopt mochten ontstaan zal uitsluitend de volgens de regels van de absolute competentie aangewezen rechter in het Arrondissement Breda bevoegd zijn, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan mocht geven volgens de normale regels van de competentie te werk te gaan.

DIVERSEN

Artikel 18

1. Ingeval één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig mochten worden verklaard, mocht worden vernietigd of nietig blijken te zijn blijft de overeenkomst voor het overige in stand.

2. Ingeval zich het bepaalde in het voorgaande lid voordoet zal voor de nietige bepaling(en) een bepaling(en) in de plaats treden die deze voor wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert, zonder aan nietigheid te lijden.